Muottituote Group Oy ja Leo Laine Oy ovat solmineet keskenään liiketoimintakaupan, jonka yh- teydessä Leo Laine Oy:n muoviosien ruiskuvaluliiketoiminta siirtyy Muottituote Group Oy:lle. Liike- toimintakauppa vahvistaa Muottituotteen kasvustrategiaa ruiskuvalumuottien valmistamisen lisäksi myös ruiskuvalettujen muoviosien valmistajana. Leo Laine Oy:lle solmittu kauppasopimus mahdol- listaa keskittymisen yrityksen ydinosaamiseen, muovilevyn valmistukseen ja alipainemuovaukseen.

Liiketoimintakaupan myötä Muottituote ja Leo Laine Oy ovat sopineet tiiviistä yhteistyöstä muovite- ollisuuden kokonaispalvelun tuottamisessa. Kaikki Leo Laine Oy:n työntekijät jatkavat entisen työnantajansa palveluksessa. Leo Laine Oy keskittää kaupan myötä kehityspanoksensa täysimääräisesti alipainemuovaukseen ja näin vahvistaa entisestään markkina-asemaansa alipainemuovauksen edel- läkävijänä. Tämä edellyttää yritykseltä alipainemuovaustehtaan laajennusta ja koneinvestointeja, jot- ka tullaan toteuttamaan kuluvan ja ensi vuoden aikana.

Muottituotteesta kasvaa kaupan toteutumisen myötä merkittävä muoviosien ruiskuvalaja, jonka ko- nekanta sisältää yli 30 ruiskuvalukonetta kokoluokassa 20-1000 tn ja mahdollistaa Raumalla tuotan- non lähes 3 000 m2:n yhtenäisissä tehdastiloissa, osoitteessa Metallitie 7, 26100 Rauma. Muottituot- teen toinen tuotantoyksikkö sijaitsee Joensuussa.

Muottituote tulee jatkamaan vahvaa kasvuaan korostaen työkaluosaamisensa merkitystä laadukkai- den ruiskuvalutuotteiden valmistamisessa. Kokonaisvastuun Muottituotteen muoviliiketoiminnan toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa vuoden alussa Muottituotteella aloittanut Juuso Kemppi.

Molemmat yritykset, Muottituote Oy ja Leo Laine Oy, omaavat vahvan perinteikkään perheyritys- taustan, jonka pohjalle yritysten välinen saumaton yhteistyö on helppoa perustaa yhteisiin arvoihin tukeutuen. Molempien yhtiöiden yrityshistorian pohjalta luomat arvot korostavat asiakkaiden tinki- mätöntä palvelua ja vahvaa tahtoa kehittyä markkinajohtajiksi toimialoillaan.

Lisätietoja antavat

MUOTTITUOTE GROUP OY

Jukka Nurmi, Toimitusjohtaja

jukka.nurmi@muottituote. +358 50 545 9969

LEO LAINE OY

Outi Laine, Toimitusjohtaja

outi.laine@lokari. +358 50 342 5364